Poslání naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci. Těmto situacím rozumíme např.:

  • je-li žadatel umístěn v nevhodném typu zařízení;
  • není schopen se sám o sebe a o své potřeby postarat;
  • vyžaduje-li jeho stav celodenní dohled aj.

Klientům poskytujeme pravidelnou, individuální, důstojnou podporu a pomoc, která vede k získávání nebo upevňování sociálních, hygienických, pracovních dovedností a návyků a současně vhodnou aktivizací vede k posílení jejich soběstačnosti, samostatnosti, sociálního začleňování a zachování či rozšíření sociálních kontaktů.

Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Sociální služby JMK

Cíle poskytované sociálními službami domov se zvláštním režimem

Cílem poskytování naší sociální služby je vhodná edukace a individuální podpora klienta k získávání a upevňování hygienických, společenských, pracovních dovedností a návyků. Přiměřenou motivací a aktivizací vést klienta k vhodnému využívání volného času. Profesionálním přístupem vytvářet bezpečně a důstojné prostředí, které zvýší nejen soběstačnost, samostatnost klienta ale i kvalitu jeho života.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislostí na návykových látkách.

 

Důvody vylučující poskytování sociální služby.

a) Zájemce neodpovídá cílové skupině:

  • je mladší 18 let,
  • je osobou závislou na návykových látkách, kdy tyto návykové látky aktivně užívá,
  • je osobou, která potřebuje celodenní osobní asistenci,
  • je osobou, u které převažuje tělesné nebo smyslové postižení nad duševním onemocněním cílové skupiny,
  • je osobou s mentálním postižením.

b) Zájemce o službu není v aktuálně nepříznivé sociální situaci.

c) Zařízení nemá dostatečnou kapacitu.

d) Zdravotní důvody zájemce:

  • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

e) Poskytovatel vypověděl zájemci smlouvu v době kratší ne 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby.

Podporují nás