Poslání naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci. Těmto situacím rozumíme např.:

 • je-li žadatel umístěn v nevhodném typu zařízení;
 • není schopen se sám o sebe a o své potřeby postarat;
 • vyžaduje-li jeho stav celodenní dohled aj.

Klientům poskytujeme pravidelnou, individuální, důstojnou podporu a pomoc, která vede k získávání nebo upevňování sociálních, hygienických, pracovních dovedností a návyků a současně vhodnou aktivizací vede k posílení jejich soběstačnosti, samostatnosti, sociálního začleňování a zachování či rozšíření sociálních kontaktů.

Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Sociální služby JMK

Cíle poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem

Cílem poskytování naší sociální služby je vhodnou edukací a individuální podporou vést klienta k získávání a upevňování hygienických, společenských, pracovních dovedností a návyků. Přiměřenou motivací a aktivizací vést klienta k vhodnému využívání volného času. Profesionálním přístupem vytvářet bezpečné a důstojné prostředí, které zvýší nejen soběstačnost, samostatnost klienta ale i kvalitu jeho života.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách.

Chronické duševní onemocnění může být kombinováno i s jiným tělesným nebo smyslovým postižením, ale toto postižení nesmí převažovat nad psychickým postižením, tzn., nesmí být jako hlavní diagnóza.

Důvody vylučující poskytování sociální služby.

a) Zájemce neodpovídá cílové skupině:

 • je mladší 18 let,
 • je osobou závislou na návykových látkách, kdy tyto návykové látky aktivně užívá,
 • je osobou, která potřebuje celodenní osobní asistenci,
 • je osobou, u které převažuje tělesné nebo smyslové postižení nad duševním onemocněním cílové skupiny,
 • je osobou s mentálním postižením,
 • je osobou, u které se často projevuje agresivita vůči sobě nebo okolí, s vážnými poruchami chování a výraznými asociálními projevy znemožňujícími soužití v kolektivu v otevřeném zařízení.

b) Zájemce o službu není v aktuálně nepříznivé sociální situaci.

c) Zařízení nemá dostatečnou kapacitu.

d) Zdravotní důvody zájemce:

 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

e) Poskytovatel vypověděl zájemci smlouvu v době kratší ne 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby.

Zásady našich sociálních služeb


Poradenství

Poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje v naší organizaci sociální pracovník. Klientům poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Pomoc a podpora

Pomoc a podpora

Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, je aktivní, podporuje rozvoj jejich soběstačnosti, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují jejich sociální začlenění. Sociální službu poskytujeme v zájmu klientů a takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod.

Důstojnost

Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života, především respektujeme individualitu každého klienta, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí klientů. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

Dodržování lidských práv a základních svobod

Dodržování lidských práv a základních svobod

Sociální službu poskytujeme kvalitně, v zájmu klientů a vždy takovým způsobem, při kterém důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody osob.

Bezpečí

Bezpečí

Především s ohledem na klienty, kteří nejsou orientovaní v čase, prostoru a osobou vytváříme takové podmínky, aby byla pro ně poskytovaná služba bezpečná a také, aby se zde i oni cítili bezpečně. Individuálně vytváříme klientům takové prostředí, které se v rámci možností přiblíží domácímu a to především podporou v tom, aby měl klient na pokoji osobní věci ze svého původního domova, ke kterým má vztah.

Respektování soukromí

Respektování soukromí

Respektujeme soukromí klientů a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem klienta, tak k soukromého prostoru klientů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem klienta (po předchozím zaklepání). Dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

Rozvíjení a zachovávání důvěry

Rozvíjení a zachovávání důvěry

Poskytujeme pomoc a podporu takovým způsobem, aby byla ve vztahu mezi zaměstnancem a klientem aktivně rozvíjena a zachovávána vzájemná důvěra. V komunikaci vždy volíme vlídný lidský přístup. Zachováváme vzájemnou rovnost s tím, že klient a pracovník jsou rovnocenní partneři, tj. že se zaměstnanec žádným způsobem nepovyšuje nad klienta a nikterak ho neponižuje.

Podporují nás