Posláním naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách ocitli v nepříznivé situaci. Těmto situacím rozumíme např.:

  • je-li žadatel umístěn v nevhodném typu zařízení;
  • není schopen se sám o sebe a o své potřeby postarat;
  • vyžaduje-li jeho stav celodenní dohled aj.

Klientům poskytujeme pravidelnou, individuální, důstojnou podporu a pomoc, která vede k získávání nebo upevňování sociálních, hygienických, pracovních dovedností a návyků a současně vhodnou aktivizací vede k posílení jejich soběstačnosti, samostatnosti, sociálního začleňování a zachování či rozšíření sociálních kontaktů.

Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Sociální služby JMK

Cíle poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem

Cílem poskytování naší sociální služby je vhodnou edukací a individuální podporou vést klienta k získávání a upevňování hygienických, společenských, pracovních dovedností a návyků. Přiměřenou motivací a aktivizací vést klienta k vhodnému využívání volného času. Profesionálním přístupem vytvářet bezpečné a důstojné prostředí, které zvýší nejen soběstačnost, samostatnost klienta ale i kvalitu jeho života.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé na návykových látkách.

Zásady našich sociálních služeb


Poradenství

Poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje v naší organizaci sociální pracovník. Klientům poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Pomoc a podpora

Pomoc a podpora

Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, je aktivní, podporuje rozvoj jejich soběstačnosti, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují jejich sociální začlenění. Sociální službu poskytujeme v zájmu klientů a takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod.

Důstojnost

Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života, především respektujeme individualitu každého klienta, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí klientů. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

Dodržování lidských práv a základních svobod

Dodržování lidských práv a základních svobod

Sociální službu poskytujeme kvalitně, v zájmu klientů a vždy takovým způsobem, při kterém důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody osob.

Bezpečí

Bezpečí

Především s ohledem na klienty, kteří nejsou orientovaní v čase, prostoru a osobou vytváříme takové podmínky, aby byla pro ně poskytovaná služba bezpečná a také, aby se zde i oni cítili bezpečně. Individuálně vytváříme klientům takové prostředí, které se v rámci možností přiblíží domácímu a to především podporou v tom, aby měl klient na pokoji osobní věci ze svého původního domova, ke kterým má vztah.

Respektování soukromí

Respektování soukromí

Respektujeme soukromí klientů a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem klienta, tak k soukromého prostoru klientů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem klienta (po předchozím zaklepání). Dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

Rozvíjení a zachovávání důvěry

Rozvíjení a zachovávání důvěry

Poskytujeme pomoc a podporu takovým způsobem, aby byla ve vztahu mezi zaměstnancem a klientem aktivně rozvíjena a zachovávána vzájemná důvěra. V komunikaci vždy volíme vlídný lidský přístup. Zachováváme vzájemnou rovnost s tím, že klient a pracovník jsou rovnocenní partneři, tj. že se zaměstnanec žádným způsobem nepovyšuje nad klienta a nikterak ho neponižuje.

Podporují nás