Emin zámek, příspěvková organizace, je domovem se zvláštním režimem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Naše zařízení poskytuje celoroční služby 60 klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách. Areál zámku se nachází uprostřed klidného lesa, mezi obcemi Šanov, Pravice a Hrušovany nad Jevišovkou.

Sociální služby Jižní morava

Pro naše klienty ...

Vytváříme bezpečné prostředí pro klienta – individuálním přístupem zohledňujeme klientovu orientaci osobou, místem, časem i prostorem tak, aby se klient cítil bezpečně.

Lidská práva a základní svobody – permanentním vzděláváním zaměstnanců zajišťujeme jejich informovanost o právech klientů, včetně jejich základních svobod.

Spolupráce – naši zaměstnanci pracují v rámci multidisciplinárního týmu. V praxi to znamená, že každodenní práce s klienty probíhá v úzké spolupráci pečovatelek, ošetřovatelek, aktivizačních pracovníků a koordinátora. Cílem je dosáhnout tak maximálně efektivní péče o klienta.

Kompetentní personál – vzdělání našich zaměstnanců odpovídá práci, které se s klientem věnují. Každý ze zaměstnanců se vzdělává i nadále v průběhu roku. Vzdělávání považujeme za jednu z cest ke zvyšování kvality poskytované péče klientovi.

Podporovat soběstačnost klienta – považujeme za zásadní podporovat klienta a pomáhat klientovi jen v těch činnostech, které již není schopen vykonávat sám.

Historie Emina zámku

V roce 1882 postavil hrabě Edvard Khuen-Belassy pro svoji manželku Emanuelu zámek, který po ní i pojmenoval Emmahof – Emin dvůr. Po smrti Emanuely převzal Emin dvůr jejich syn JUDr. Karel Khuen-Belassy.

Karel nechal v roce 1913 Emin dvůr zrekonstruovat a vybudoval zde velkou knihovnu s téměř 30 000 svazky knih z oboru historie, filosofie, dějin umění, národního hospodářství apod.

Zámek se stal místem, kde se scházely osobnosti z vědeckého a uměleckého světa. Mezi nimi byl i Max Dvořák, historik, univerzitní profesor a zakladatel památkové péče. Jeho žákem a obdivovatelem byl právě hrabě Karel. Dvořák rád a často navštěvoval Hrušovany a Emin dvůr. Zde také roku 1921 zemřel. Je pohřben v Hrušovanech nad Jevišovkou a jeho hrob je chráněnou památkou.

Další významnou osobností, která je spjata s Eminým dvorem, je Alfons Mucha, který patří mezi jednoho z nejvýznamnějších českých malířů. Svým talentem zaujal hraběte Karla, který ho nechal vyzdobit svými freskami svůj zámek.

Virtuální prohlídka

historie emina zámku

Rodina Khuen-Belassy žila na zámku až do roku 1945, kdy po 2. světové válce uprchla zpět na své rodinné sídlo, hrad Candegg v jižním Tyrolsku. Na základě Benešových dekretů byl po válce majetek rodiny včetně Emina dvora zkonfiskován.

Po roce 1945 byla na zámku zřízena útulna pro duševně nemocné děti. V roce 1948 došlo k požáru, při kterém do základu shořelo pravé křídlo, v němž byla umístěna jídelna a kde se nacházely Muchovy obrazy, které byly zcela zničeny.

Od roku 1955 začal zámek spravovat Státní statek Hrušovany s úmyslem vytvořit z něj myslivecký objekt. Zámek byl opravován, ale pro nedostatek finančních prostředků byla rekonstrukce zastavena.

Ministerstvo zemědělství, které se následně stalo správcem zámku, z něj vybudovalo internát zemědělské školy, který fungoval v letech 1958-1965. Po zrušení školy dostalo zámek do péče Ministerstvo zdravotnictví, které zde zřídilo domov důchodců, fungující v letech 1966-1989. V roce 1989 došlo rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí k výměně klientely, všem stávajícím klientům, důchodcům bylo zajištěno náhradní umístění v zařízeních s obdobnou péčí a ze zámku byl zřízen Ústav sociální péče pro mentálně postižené muže, který fungoval až do konce roku 2012.

Od roku 2013 funguje zařízení jako samostatná právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Organizace poskytuje služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, a to jako domov se zvláštním režimem.

A od tohoto roku se organizace, v duchu tradice, opět vrátila k užívání názvu Emin zámek.

Podporují nás